Menu Close

MIFID

Verwerking van persoonsgegevens

Om u verzekeringsvoorstellen of –contracten te kunnen aanbieden, en om u de best mogelijke adviezen en dienstverlening te kunnen garanderen, moet Plevoets Verzekeringen uw persoonsgegevens verwerken.
Soms moeten we ze ook gedeeltelijk of volledig meedelen aan de maatschappijen die de contracten voor u opmaken. (verzekeringsmaatschappijen, kredietinstellingen, bijstandsverleners, herstellers, experten, …).
We willen ze ook graag gebruiken in onze commerciële initiatieven naar u toe.
Wilt u liever geen commerciële informatie van ons kantoor ontvangen, dan kunt u ons dit eenvoudig meedelen.

Medische en/of gevoelige gegevens gebruiken wij alleen voor het goede beheer van uw dossier.

Volgens de wet van 8 december 1992 op de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer,
hebt u het recht uw persoonsgegevens te raadplegen en te verbeteren.
Bijkomende inlichtingen krijgt u bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Drukpersstraat 35 in 1000 Brussel, www.privacycommission.be.

Onafhankelijkheid

Plevoets Verzekeringen en de maatschappijen waarmee we samenwerken hebben geen stemrecht of aandelen van elkaar.

Hier vindt u de namen en adressen van onze partnermaatschappijen.

Onze verloning/Vergoeding

Als vergoeding voor onze bemiddelingsdiensten betalen onze partnermaatschappijen ons een commissieloon. Samen met de taksen (soms meer dan 27 %) en de ‘technische premie’ van de maatschappij, vormt ze de volledige premie die u betaalt.

Afhankelijk van onze totale portefeuille bij een verzekeringsonderneming, of van bijkomende taken die wij voor haar uitvoeren, kunnen we bijkomende vergoedingen krijgen.
Voor meer informatie kunt u altijd bij ons op kantoor terecht.

Klachtenbehandeling

Wij doen altijd ons uiterste best om u van dienst te zijn.

Als er tóch iets niet naar wens zou lopen, zeg het ons dan gerust.

We doen er alles aan om u tevreden te stellen.

Is er echt een conflict?
Dan gaan wij in eerste instantie altijd voor een minnelijke schikking, waarbij we vooral de sereniteit van het debat veilig willen stellen.

Raken we er niet samen uit?
Dan zoeken we samen een onpartijdig scheidsrechter.
Pas als dat ook niet lukt, zal een rechter moeten oordelen…

Met klachten over een contract, een schadeafhandeling of over onze service kunt u trouwens ook altijd terecht bij

Ombudsdienst Verzekeringen

de Meeûssquare 35
1000 Brussel
telefoon 02 547 58 71
info@ombudsman.as
www.ombudsman.as

Belangenconflicten

Wetgevend kader

Vanaf 30 april 2014 zijn de ’AssurMiFID’ –gedragsregels van kracht.
Zij vinden hun basis in de wet van 30 juli 2013 tot versterking van

 • de bescherming van de klanten van financiële producten en diensten
 • van de bevoegdheden van de FSMA en diverse bepalingen
 • van het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 over het toezicht op de financiële sector
 • het KB van 21 februari 2014 over de door de wet vastgestelde gedrags- en beheerregels bij mogelijke belangenconflicten in de verzekeringssector.

In deze gedragsregels staat ook dat wij u schriftelijk moeten informeren over ons beleid op het vlak van belangenconflicten in verzekeringsbemiddeling.

De wettelijke regeling hiervan is een aanvulling op de algemene ‘MiFID-grondwet’.
Die eerbiedigen we door ons loyaal, billijk en professioneel in te zetten voor uw belangen .

Welke belangenconflicten?

Belangenconflicten kunnen zich voordoen tussen

 • ons kantoor en zijn werknemers
 • een of meer klanten.

Ons belangenconflictenbeleid houdt rekening met de eigen kenmerken van ons kantoor en zijn eventuele groepsstructuur.

Belangenconflicten kunnen ontstaan wanneer…

 • wij winst maken of verlies lijden ten koste van de klant
 • wij een ander belang hebben bij het resultaat van de dienst of transactie
 • we een financieel motief hebben om andere klanten te laten voorgaan
 • we dezelfde activiteiten als de klant uitoefenen
 • we voor onze diensten een vergoeding krijgen van een andere persoon dan de klant

Welke maatregelen nemen wij?

Dit zijn de belangrijkste maatregelen die moeten garanderen dat úw belang primeert:

 • we stelden een interne instructienota op
 • we hanteren een aangepast verloningsbeleid
 • we voeren een beleid dat erop toeziet dat onze werknemers alleen dié
  verzekeringsovereenkomsten behandelen waarvan zij de essentiële kenmerken
  kennen en aan klanten uit te leggen
 • met als enige bedoeling uw belangen te beschermen, behouden we ons het recht voor om
  de gevraagde dienstverlening te weigeren, wanneer een concrete oplossing voor een specifiek belangenconflict ontbreekt,
 • we hanteren duidelijke regels voor het ontvangen van voordelen
 • we zien erop toe dat alle informatie die onze werknemers verstrekken correct,
  duidelijk en niet misleidend is.

Wanneer dat nodig is, passen we dit beleid aan.

Welke procedure volgen we bij een belangenconflict?

Mogelijk belangen-conflict geïdentificeerd

>  Kan MiFID-grondwet worden nageleefd?

> Indien ‘neen’: > Geen dienstverlening

> Indien ‘ja’: > Volstaan maatregelen van beheer?

> Indien ‘ja’: > Dienstverlening

> Indien ‘neen’: > Specifieke transparantie > Dienstverlening

Specifieke transparantie

Wanneer onze maatregelen onvoldoende garantie zouden bieden, informeren wij u over de algemene aard en/of de bronnen van het belangenconflict.
U kunt dan een weloverwogen beslissing nemen.
Neem gerust contact met ons op wanneer u meer inlichten wilt.

Ons Advies

Om u passende verzekeringsvoorstellen en –contracten aan te kunnen bieden, maken we een correcte analyse van het te verzekeren risico enerzijds, en van uw verwachtingen en behoeften anderzijds.

Daarom stellen wij u allerlei pertinente vragen, onder meer over de verzekeringsnemer, de verzekerden, de beschrijving van het risico, de gewenste waarborgen, eventuele voorafgaande verzekeringscontracten en antecedenten, en andere algemene opmerkingen en verduidelijkingen.
U kunt uw antwoorden terugvinden in het verzekeringsvoorstel, onder ’uw keuze als klant’ op de informatiefiche, of in brieven, e-mails of faxen.

Tenzij anders afgesproken, maken we geen verdere marktanalyse voor het risico dat u wilt verzekeren.

Het verzekeringsvoorstel en/of –contract van de oplossing(en) die u koos, worden ingevuld en aan u bezorgd.
We vermelden altijd wat de draagwijdte en de beperkingen van uw keuze zijn.

Onze Dienstverlening

We doen er alles aan om u correct en volledig bij te staan in uw verzekeringen. We informeren u uitgebreid over alternatieven wanneer u dat vraagt, of wanneer bij nazicht van uw dossier blijkt dat dat noodzakelijk is (zowel het aanbod als uw persoonlijke situatie kunnen veranderen).

We bieden quasi alle soorten verzekeringen van heel wat verschillende verzekeraars aan.
U kunt met zowat élke vraag over verzekeringen, ook over specifieke contracten via uw werkgever, bijvoorbeeld, bij ons terecht. Wij doen er àlles aan om u het best mogelijk antwoord en inzicht te geven.

Natuurlijk krijgt u ook bij schade onze concrete hulp, bijstand en belangenbehartiging.
Ons persoonlijk engagement en onze inzet zijn een absolute waarborg, bovenop het contract zèlf. Daarmee hebt u als klant bij ons een voetje vóór op anderen.

Informatie over het begrip ‘verzekeringsbemiddeling’

‘Verzekeringsbemiddeling’ omvat

 • goed naar u luisteren en u uitvoerig en correct adviseren
 • passende verzekeringsovereenkomsten aanbieden, voorstellen, voorbereiden en afsluiten
 • contracten administratief beheren en uitvoeren
 • u en de maatschappijen helpen de schade efficiënt af te handelen.

Nummers van de takken en de titulatuur
1: ongevallen
2: ziekte
3: voertuigcasco met uitzondering van rollend spoorwegmaterieel
4: casco rollend spoorwegmaterieel
5: luchtvaartuigcasco
6: casco zee- en binnenschepen
7: vervoerde goederen met inbegrip van koopwaren, bagage en alle andere goederen
8: brand en natuurevenementen
9: andere schade aan goederen
10: BA motorrijtuigen
11: BA luchtvaartuigen
12: BA zee- en binnenschepen
13: algemene BA
14: krediet
15: borgtocht
16: diverse geldelijke verliezen
17: rechtsbijstand
18: hulpverlening
21: levensverzekeringen niet verbonden met beleggingsfondsen, met uitzondering van bruidsschat- en geboorteverzekeringen
22: bruidsschat- en geboorteverzekeringen, niet verbonden met beleggingsfondsen
23: levens- bruidsschat- en geboorteverzekeringen in verband met beleggingsfondsen
26: kapitalisatieverrichtingen
27: beheer van collectieve pensioenfondsen

Contractvoorwaarden

Voor de voorwaarden van de producten van onze partnermaatschappijen verwijzen we naar de documenten/websites van deze maatschappijen.

De meeste contracten worden bestaan uit Algemene en Bijzondere Voorwaarden.
Soms zijn er ook Speciale Voorwaarden, attesten en dekkingsbrieven.

Nog niet alle algemene voorwaarden staan op het internet.

Bent u klant bij ons? Dan kunt u de bijzondere voorwaarden raadplegen via de klantenzone.
Hebt u nog geen toegang tot deze beveiligde klantenzone? Vraag ze vandaag nog aan.

Toezichthoudende overheid

Plevoets Verzekeringen is als erkend verzekeringsmakelaar geregistreerd bij het FSMA, de toezichthoudende overheid, onder KBO nummer 0435.955.810.

FSMA:
Congresstraat 12-14
1000 Brussel
www.fsma.be